đất nông nghiệp

Số thuế thu được từ nhà đất của Việt Nam còn thấp

Số thuế thu được từ BĐS của Việt Nam còn thấp

Việc đánh thuế vào bất động sản (BĐS) tại Việt Nam đã được triển khai bằng nhiều loại như thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế chuyển nhượng BĐS, lệ phí


Wiki Nhà Đất – Tin Nhà Đất – Bất Động Sản – Tin Bất Động Sản